Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset kokoaa parhaat keinot suomalaisen metsän kestävään hoitoon. Suositukset tarjoavat metsänomistajalle perusteita metsänhoidon ja -käytön valintoihin. Alan ammattilaiset hyödyntävät käytännön toimenpidesuosituksia, joilla metsänomistajan tavoitteet toteutetaan menestyksekkäästi.

Suositukset ovat riippumattomia ja perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen. Ne on laadittu Tapiossa laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden kanssa. Metsänhoidon suositukset on osa Kansallisen metsästrategian toteutusta.

Lue lisää

Blogi

05.09.2018 - Blogi

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta, joten lakialoite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen myötä on ajankohtaista käydä yhteiskunnallista keskustelua metsänkasvatuksen vaihtoehdoista, koska puun tuottamisen menetelmät vaikuttavat laajasti metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä luonnon ihmiselle tuottamiin hyötyihin, eli ekosysteemipalveluihin. Toisaalta keskustelua tarvitaan myös siksi, että tutkijoiden ja metsäammattilaisten keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset

Lue lisää

Sosiaalinen media

Metsänhoidolla parannetaan metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Lisääntyvä metsätuhojen riski on keskeisin ilmastonmuutoksen aiheuttama uhka metsien kasvulle. Päivitetyt Metsänhoidon suositukset tarjoavat tähän ratkaisuja. Aktiivinen puuston kasvua ja terveyttä edistävä metsänhoito ja monimuotoisuuden vaaliminen ovat tärkeitä tekijöitä, kun halutaan vahvistaa metsien kykyä tuhoja vastaan. ”Ilmaston lämpeneminen edistää lähes kaikkien nykyisten tuhoeläinten ja kasvitautien leviämistä. Vaarana on, että maahamme leviää myös uusia tuholaisia. Routajaksojen lyhenemisestä johtuvat myrskytuhot kasvattavat edelleen hyönteistuhojen riskiä. Pahimmillaan puustojen laajat tuhot voivat muuttaa metsät hiilensitojasta päästölähteeksi, kuten Kanadassa on tapahtunut. Näiden vuoksi on erittäin tärkeää, että muutoksiin varaudutaan hyvissä ajoin”, sanoo liiketoimintajohtaja Olli Äijälä Tapiosta. Metsänhoidon suositukset on päivitetty lisätietoa: https://tapio.fi/ilmastonmuutokseen-sopeudutaan-metsia-hoitamalla-metsanhoidon-suositukset-2019/

27.06.2019 - facebook

Metsänhoidon suositukset päivitetty jatkuvan kasvatuksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta. ”Uudistuneet suositukset jatkuvan kasvatuksen menetelmistä tulevat hyvään aikaan. Menetelmät kiinnostavat, joten on tärkeää, että saatavilla on uusimpaan tutkimukseen sekä käytännön kokemuksiin pohjautuvaa tietoa”, sanoo neuvotteleva virkamies Satu Rantala maa- ja metsätalousministeriöstä. Lue MMM:n ja Tapion tiedote: https://tapio.fi/metsanhoidon-suosituksia-paivitettiin-jatkuvan-kasvatuksen-ja-ilmastonmuutokseen-sopeutumisen-osalta/

17.06.2019 - facebook

Metsälehti vieraili Padasjoella tutustumassa pienaukkohakkuisiin. Ne sopivat sekä jaksollisen että jatkuvan kasvatuksen metsiin.

05.06.2019 - facebook

Hallitusohjelman luonnoksessa on runsaasti metsiin, niiden hoitoon ja käyttöön pohjautuvia ratkaisuja. Metsänhoidon suositusten ylläpito nähdään hyvänä vaikuttamiskeinona: Ohjelman toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa: Metsien hoidosta, kasvukyvystä ja terveydestä huolehtiminen Metsityksen edistäminen Metsäkadon vähentäminen Keinot soiden ja turvemaiden päästöjen vähentämiseen Suometsien ilmastokestävä hoito Maatalousmaan päästöjen vähentäminen ja hiilensidonnan vahvistaminen Kehitetään ohjauskeinoja ja kannustimia metsien ja maaperän hiilinielujen ja -varastojen vahvistamiseksi. Edistetään monipuolisia metsien kasvatus- ja käsittelytapoja, mukaan lukien jatkuvapeitteinen kasvatus, ilmastotavoitteet ja taloudelliset näkökulmat huomioiden. Metsänhoidon suosituksia arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään tutkimus- ja seurantatiedon sekä käytännön kokemusten perusteella. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/d5cb38b2-17c9-46e6-90b0-f0c3214bc9ac

01.06.2019 - facebook

Lisää lahoa, eikä maksa paljon. Osa metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavista toimista parantaa myös metsätalouden kannattavuutta.

28.05.2019 - facebook

Hiilinielujen edistäminen ei saa aiheuttaa päinvastaista kehitystä muualla maailmassa. Hakkuiden vähentäminen Euroopassa lisäisi hakkuita muualla, jolloin potentiaaliset ilmastoedut koko maailmalle jäisivät saamatta. "Lisäkasvulla voidaan tulevina vuosina luoda liikkumavaraa niin hiilinielujen kasvattamiselle, monimuotoisuuden ylläpitämiselle kuin puun lisäkäytöllekin", sanoo liiketoimintajohtaja Olli Äijälä Tapiosta. Lue tiedote: https://tapio.fi/metsien-kasvuun-tulisi-panostaa-ja-rakentaa-hiilinieluja-globaalilla-tasolla/

16.05.2019 - facebook

Metsänhoidon suositustietoa voi tulevaisuudessa lukea, kuunnella ja katsoa. Kuvantunnistus, paikkatieto, video- ja audiosisällöt tuovat uusia mahdollisuuksia tuotekehitykseen. Digitaaliset metsänhoidon suositukset mahdollistavat suositustiedon saatavuuden metsäalan käyttämissä tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa vuoteen 2021 mennessä. MetsäDigi 2021 – Metsänhoidon suositukset aina ajantasaisesti ja aina siellä missä olet Lue lisää!

15.05.2019 - facebook

Suomalainen metsänhoidon historia on pitkä ja osin ankarakin. Isoisän aikaan metsänhoito-ohjeet olivat lain noudattamista vailla vaihtoehtoja. Metsiä hoidettiin tiukan ohjeistuksen muodossa ja jos näin ei tapahtunut, metsätila pantiin lukkoon. Toista on tänään, metsänomistaja asettaa tavoitteensa metsänhoidolle. Metsänhoidon suositusten digitalisointi tuo tutkimustietoon perustuvat suositukset helposti käytettäväksi. Se tekee metsänkäsittelyn monipuolisten vaihtoehtojen vertailusta helpompaa metsänomistajalle ja päätöksenteossa tukea antavalle metsäammattilaiselle. Lue Veikko Iittaisen blogi: https://tapio.fi/blogit/metsanhoidon-suositukset-2021-tietoa-katevasti-kayttajalle-blogi-veikko-iittainen/

08.05.2019 - facebook